General Terms and Conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY CENTRAL NODE

Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky“) jsou nedílnou součástí členské smlouvy uzavřené mezi společností NODE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO: 07783001, se sídlem Masarykova 3127/28, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 307493 (dále jen „Společnost“) a Členem (dále jen „Smlouva") a vymezují další vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran. Odchylná ustanovení obsažená přímo v textu Smlouvy mají přednost před ustanovením těchto Podmínek.

 1. Úvodní ustanovení

Společnost je obchodní společností zabývající se provozováním CENTRAL NODE, tj. nebytových prostor nacházejících se v 3 NP budovy na adrese Masarykova 3127/28, 400 01 Ústí nad Labem, které se skládají ze společného pracovního prostoru (openspace), společenských prostor, kuchyňky, zasedacích a konferenčních místností (dále jen „CENTRAL NODE“). Účelem konceptu CENTRAL NODE je vytvoření pracovního a sociálního prostoru pro setkávání a rozvoj podnikání svých členů, tj. fyzických či právnických osob, které se Společností uzavřely Smlouvu (dále jen „Člen“). Společnost současně Členům kromě možnosti využívat uvedené prostory poskytuje další související a doplňkové služby podle těchto Podmínek.

 1. Členské tarify

Členové využívají svá členská práva zejména přístupem do CENTRAL NODE a možností využít dalších služeb poskytovaných Společností v rozsahu dle jím aktuálně zvoleného tarifu. Každý Člen si může zvolit některý z níže uvedených tarifů:

 • tarif DAYWORKER - umožňuje Členovi využívání prostoru openspace a společného prostoru CENTRAL NODE a to v rámci provozní doby, uvedené na webových stránkách Společnosti. Přístup k některým sdíleným službám. Pracovní místo není fixní a člen si nemůže v těchto prostorách nechávat své věci přes noc.

 • tarif FLEXI - umožňuje Členovi využívání prostoru openspace a společného prostoru CENTRAL NODE v rozsahu 24/7. Přístup k některým sdíleným službám. Nárok na klíč od vchodu. Pracovní místo není fixní a člen si nemůže v těchto prostorách nechávat své věci přes noc.

 • tarif CREW RESIDENT - umožňuje Členovi přístup a užití prostor CENTRAL NODE v rozsahu 24/7. Člen vlastní vymezený pracovní prostor pro skupinu označovaný jako kancelář, kterou si může vybavit vlastním nábytkem po dohodě s CENTRAL NODE. Kancelář je uzamykatelná. Maximální povolený počet osob, které mohou kancelář užívat je stanoven na 4. Podmínky a výhody režimu Crew Resident se vztahují na všechny osoby uživající kancelář spolu se členem.

Otevírací doba CENTRAL NODE je od pondělí do čtvrtka od 9.00 hod do 17.00 hod. a v pátek od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Každý z tarifů poskytuje Členům výhody, mezi které patří zejména možnost využívání prostor společného pracovního prostoru (openspace) a společných prostor ve stanoveném rozsahu, zvýhodněné ceny občerstvení v kuchyňce, zvýhodněné ceny zasedacích a konferenčních místností, vstup na akce pořádané ze strany CENTRAL NODE, slevy na partnerské produkty CENTRAL NODE, využívání služeb poskytovaných ze strany Společnosti v souladu s těmito Podmínkami.

Rozsah členství, které Člen v rámci zvoleného tarifu ke konci aktuálního kalendářního měsíce nevyčerpá, nelze převést do následujícího kalendářního měsíce. Každý Člen je nicméně oprávněn jím zvolený tarif pro nadcházející kalendářní měsíc změnit, a to vždy nejpozději do 15. (patnáctého) dne aktuálního kalendářního měsíce.

 1. Ceny a fakturace

Ceny za jednotlivé tarify a doplňkové služby poskytované Společností jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, který je přílohou těchto Podmínek. Společnost je oprávněna ceny za jednotlivé tarify a doplňkové služby uvedené v Ceníku jednostranně změnit. Společnost je v takovém případě povinna Člena včas a vhodným způsobem o změně Ceníku informovat postupem dle čl. 10 Podmínek.

Člen je povinen platit Společnosti úhradu za (i) tarif zvolený příslušným Členem pro daný kalendářní měsíc a (ii) další služby objednané příslušným Členem vždy měsíčně dopředu, a to na základě faktury vystavené Společností vždy nejpozději k poslednímu dni bezprostředně předcházejícího kalendářního měsíce. Cena za předmětný tarif a objednané služby bude Společností fakturována dle aktuálního Ceníku, a to včetně DPH v zákonem stanovené výši. Fakturu musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu a její splatnost činí 14 (čtrnáct) dní. Služby poskytnuté Členovi v průběhu aktuálního kalendářního měsíce, které nebyly součástí faktury vystavené v bezprostředně předcházejícím kalendářním měsíci, budou Společností fakturovány ve faktuře na další kalendářní měsíc. Platba probíhá (i) bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti uvedený ve faktuře nebo (ii) elektronickou platbou pomocí platební karty.

 1. Služby poskytované v CENTRAL NODE

V rámci CENTRAL NODE jsou Členům poskytovány zejména následující služby:

 • připojení k internetu - Členové mají v rámci přístupu do CENTRAL NODE možnost využít připojení k vysokorychlostnímu broadband LAN s minimální rychlostí 200Mb/s a wifi internetu s minimální rychlostí 20Mb/s. Cena za internetové připojení je již zahrnuta v cenách jednotlivých tarifů.

 • tisk - Členové mají v rámci přístupu do CENTRAL NODE možnost barevného a černobílého tisku. Úplata za tisk je stanovena ve výši dle aktuálního Ceníku.

 • rezervační systém - Společnost zřídí Členovi přístup do členského portálu na adrese musíme doplnit, který mimo jiné umožňuje rezervaci zasedacích a konferenčních místností, vyplnění a úpravy profilu příslušného Člena, kontrolu fakturace a úhrad provedených Členem apod.

 • zasedací místnosti - v prostorách CENTRAL NODE jsou následující zasedací místnosti: cowork meeting room. Ceny za využití zasedací místnosti se řídí aktuálním Ceníkem. Členové jsou oprávněni zasedací místnost využít pouze na základě předchozí elektronické rezervace prostřednictvím výše uvedeného rezervačního systému. Rezervace zasedací místnosti je závazná. Člen může rezervaci bezplatně zrušit nejpozději 5 (pět) pracovních dní před termínem rezervace. V případě, že Člen rezervaci zruší méně než 5 (pět) pracovních dní před termínem rezervace nebo rezervovanou zasedací místnost z jakéhokoliv důvodu nevyužije, je povinen zaplatit Společnosti storno poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku.

 • konferenční místnosti - Ceny za využití konferenční místnosti se řídí aktuálním Ceníkem. Členové jsou oprávněni konferenční místnost využít pouze na základě předchozí elektronické rezervace prostřednictvím výše uvedeného rezervačního systému. Rezervace konferenční místnosti je závazná. Člen může rezervaci bezplatně zrušit nejpozději 15 (patnáct) pracovních dní před termínem rezervace. V případě, že Člen rezervaci zruší méně než 15 (patnáct) pracovních dní před termínem rezervace nebo rezervovanou konferenční místnost z jakéhokoliv důvodu nevyužije, je povinen zaplatit Společnosti storno poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku.

 • umístění sídla společnosti - Členové mají možnost umístit své sídlo zapisované do obchodního rejstříku do prostor CENTRAL NODE. Umístění sídla Člena do CENTRAL NODE bude upraveno samostatnou Smlouvou o umístění sídla, přičemž cena za tuto službu je stanovena dle aktuálního Ceníku.

 • kuchyňka – Členové mají v rámci přístupu do CENTRAL NODE možnost využívat služeb kuchyňky, jejíž provoz je v otevírací době bez obsluhy.

 • ostatní služby - Společnost se může s Členem dohodnout na poskytnutí dalších doplňkových služeb. Případná úplata za další doplňkové služby se bude řídit aktuálním Ceníkem, popř. individuální dohodou Společnosti a příslušného Člena.

 1. Práva a povinnosti členů CENTRAL NODE

Členové jsou zejména oprávněni využívat prostory CENTRAL NODE v rozsahu svého členského tarifu a využívat dalších služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami ze strany Společnosti.

Členové jsou zejména povinni:

 • spolupracovat se Společností tak, aby byly naplněny následující principy, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.centralnode.cz;

 • dodržovat následující pravidla chování v prostorách CENTRAL NODE, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.centralnode.cz;

 • informovat Společnost o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly mít negativní vliv na smluvní vztah mezi Členem a Společnosti, resp. poskytováním služeb ze strany Společnosti;

 • zajistit veškerá nezbytná povolení a souhlasy orgánů státní správy či samosprávy nezbytná ke všem aktivitám Člena v rámci CENTRAL NODE;

 • zdržet se jakéhokoliv chování, které by narušovalo nebo mohlo narušovat činnost ostatních Členů CENTRAL NODE, jeho pracovníků či třetích osob;

 • včas uhradit veškeré své peněžité závazky vůči Společnosti vyplývající ze Smlouvy; a

 • informovat Společnost o hrozících škodách na majetku Společnosti, majetku či zdraví jejích pracovníků, ostatních členů CENTRAL NODE či třetích osob a počínat si tak, aby takové škody nevznikaly.

 1. Odpovědnost za škodu

Členové berou na vědomí, že Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za (i) škody způsobené Členovi jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních členů CENTRAL NODE či třetích subjektů (včetně jednání externích dodavatelů CENTRAL NODE), a (ii) ztrátu nebo zničení věcí, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném. Členové jsou povinni nahradit Společnosti či třetím osobám škodu, která jim vznikne v důsledku porušení povinností Člena vyplývajících z právních předpisů či této Smlouvy.

 1. Trvání smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostranně na základě písemné výpovědi doručené druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu, jehož obdržení adresát příslušné smluvní straně potvrdil.

Společnost je oprávněna Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností v případě, že se Člen dopustí porušení právních předpisů nebo hrubého porušení této Smlouvy. Za hrubé porušení této Smlouvy se považují zejména případy, kdy (i) je Člen v prodlení s placením kterékoliv částky více než 30 (třicet) dní, (ii) svým chováním porušuje pravidla prostoru CENTRAL NODE nebo jeho dobré jméno.

Člen je dále oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět ke dni účinnosti aktualizované (nové) verze těchto Podmínek, jestliže se změnami Podmínek provedeným Společností v souladu s čl. 10 Podmínek nesouhlasí.

Smluvní strany jsou dále oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy, zejména v případech podstatného porušení Smlouvy dle ustanovení § 2002 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany jsou v případě odstoupení od této Smlouvy povinny vrátit si bez zbytečného odkladu poskytnutá plnění.

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je správcem osobních údajů a před vydáním těchto Podmínek učinila v souladu se zákonem oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje (registrace ev. č. [•]).

Člen podpisem Smlouvy poskytuje Společnosti své osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení / název právnické osoby, adresa / sídlo, e-mailová adresa, datum narození / IČO a DIČ, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

Člen souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení případného členského účtu v členském systému, a to podle zásad zpracování osobních údajů Společnosti, které jsou přílohou těchto Podmínek. Člen souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení na jeho e-mail či poštovní adresu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Člen potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Člen bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích.

Člen je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní e-mailovou adresu CENTRAL NODE.

 1. Cookies

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Společnost pro provoz svých webových stránek dostupných na adrese www.centralnode.cz malé textové soubory, které jsou při návštěvě online platformy uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na platformě (tzv. cookies). Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce online platformy Člen s používáním cookies souhlasí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies; Společnost však v takovém případě nemůže zaručit plnou funkčnost online platformy.

 1. Společná a závěrečná ustanovení

Společnost si v souladu s § 1752 odst. 1 občanského zákoníku vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Společnost je v takovém případě povinna oznámit Členovi novou verzi Podmínek nejméně 1 (jeden) měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to zasláním nové verze na e-mailovou adresu Člena nebo zveřejněním na web stránkách [www.centralnode.cz]. Člen je oprávněn takové změny odmítnout a závazek ze Smlouvy vypovědět dle čl. 7 Podmínek. Jestliže Člen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byl o nové verzi Podmínek uvědomen, neoznámí Společnosti svůj nesouhlas s provedenými změnami, má se za to, že s novou verzí Podmínek souhlasí.

Člen je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Společnosti. Společnosti je oprávněna svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Člena.

Smlouva představuje úplnou dohodu stran a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, ať již písemná anebo ústní. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými ujednáními podepsanými každou ze smluvních stran, vyjma případu změny Podmínek a Ceníku stanovených výše.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem veřejné moci, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které bude svým obsahem a smyslem v maximální možné míře odpovídat původnímu ustanovení a této Smlouvě jako celku. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy ČR. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Ceník Příloha č. 2 – Vzor členské smlouvy Příloha č. 3 – Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 3. 2019   Příloha č. 1 – Ceník

[•]

Tento Ceník je účinný od 1.3.2019.   Příloha č. 2 – Vzor členské smlouvy

[•]

  Příloha č. 3 – Zásady zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je NODE Ústí nad Labem, s.r.o., IČ: 07783001, se sídlem Masarykova 3127/28, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 307493 (dále jen „Společnost“). Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ), jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy člen či osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů.

II. Osobní údaje, které zpracovává Společnost Společnost zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

 1. jméno a příjmení nebo název subjektu
 2. datum narození nebo IČ
 3. adresa trvalého či přechodného pobytu nebo sídla, doručovací či jiná korespondenční adresa
 4. jména a příjmení osob oprávněných jednat za člena,právnickou osobu
 5. email, telefon a/nebo mobilní telefon
 6. číslo účtu, kód banky

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů Společnost jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce. Veškeré osobní údaje a data z nich vyplývající jsou řádně zabezpečena.

IV. Účel zpracování osobních údajů V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro pro účely realizace práv a povinností z členské smlouvy a pro účely vedení případného členského účtu v členském systému, pro šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů, dále pro účely povinností vůči úřadům veřejné správy a jiných zákonných povinností.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují Společnosti dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při podpisu členské smlouvy.Tento souhlas se uděluje na dobu trvání smlouvy a popř. práv a povinností vyplývající z členské smlouvy či stanovených zákonem.

VI. Přístup Subjektu k osobním údajů Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla Společnosti či na elektronickou adresu správce osobních údajů [email protected]

VII. Změny Zásad zpracování osobních údajů Společnost si vyhrazuje právo změnit Zásady zpracování osobních údajů dle potřeby. O každé změně bude Společnost informovat každý jednotlivý Subjekt.

Accept & Continue